คู่มือชีวิตสดใส เบาหวานคุมได้ ด้วยไกลโคเวล

ไกลโคเวล

เบาหวาน นับเป็นโรคเรื้อรังชนิดไม่ติดต่อ(NCDs) ที่พบว่าเป็นปัญหาเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้ป่วยในหลายด้าน ทั้งปัญหาสุขภาพหลายประการต่อตัวผู้ป่วย รวมถึงค่าใช้จ่าย ในการดูแลรักษาที่ค่อนข้างสูง นอกจากนั้นโรคเบาหวานยังอาจก่อให้เกิดผลร้ายแรงอื่นๆตามมาอีก โรคไต โรคตา แผลลุกลาม และอาจถึงแก่ชีวิตได้  สิ่งสำคัญที่ช่วยให้การบำบัด และบรรเทามิให้ต้องเผชิญกับปัญหาดังกล่าวคือการรับประทานอาหารที่มีสารอาหารที่สามารถช่วยส่งเสริม บำบัด สุขภาพให้ขึ้น หรือป้องกันโรคเบาหวานได้  สารอาหารที่ได้จากการรับประทานในแต่ละมื้อจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องศึกษาเพื่อส่งเสริมหรือป้องกันตนจากโรคเบาหวาน

โภชนบำบัด กับ โรคเบาหวาน

(Nutrition For Diabetic Patients)

อาหารบำบัดที่ดี ควรมีสารอาหารครบถ้วนและเหมาะสมกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยมีโปรตีนคุณภาพดี 20% ใยอาหารสูงถึง 7%

มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันสภาวะแทรกซ้อนต่างๆ พร้อมแร่ธาตุและวิตามินรวม 29 ชนิด ไม่มีน้ำตาล จึงสามารถควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดได้อย่างเหมาะสม พร้อมเสริมสุขภาพร่างกายให้ดีขึ้นได้

โรคเบาหวาน (Diabetes)

โรคเบาหวานเป็นโรคที่คนไทยและคนทั่วโลกเป็นกันมากในอุบัติการณ์ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับ ทั้งนี้เกิดจากภาวะโภชนาการเกิน มีน้ำหนักตัวเกินหรืออ้วน อันเกิดจากการกินอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลมากไป ในขณะที่กินผัก ผลไม้ และธัญพืชที่ขัดสีลดน้อยลง ประกอบกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดการออกกำลังกายน้อยลง โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่มีภาวะแทรกซ้อนมากมายเกิดขึ้นกับอวัยวะได้เกือบทุกระบบ รวมถึงไตวาย ความดันโลหิตสูง ตาบอด และเมื่อมีการอักเสบแผลจะหายช้า นอกจากนี้ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานจะเกิดอนุมูลอิสระในร่างกายปริมาณมาก ทำให้เกิดการเสื่อมของอวัยวะต่างๆ เร็วขึ้น การป้องกันไม่ให้อนุมูลอิสระทำลายเซลล์ โดยการใช้สารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งมีความสำคัญที่จะช่วยป้องกันหรือลดภาวะอาการแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานได้

การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2545 – 2547 ที่ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ รายงานว่าผู้ที่เป็นโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นมากทั้งชายและหญิง โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 45-69 ปี โรคเบาหวานมีผลต่อคุณภาพชีวิต และมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ที่เป็นโรคเบาหวานอย่างมาก อย่างไรก็ดีความก้าวหน้าทางการแพทย์ทำให้การรักษาพยาบาลโรคเบาหวานอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ ปัจจัยที่สำคัญในการควบคุมเบาหวานคือการบริโภคอาหารที่เหมาะสมถูกหลักโภชนาการซึ่งจะช่วยรักษาระดับน้ำตาล และไขมันในเลือดให้ใกล้เคียงระดับปกติ น้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ และป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ

เบาหวานนับเป็นโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ(NCDs)ที่เดิมมักพบในผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตามโรคเบาหวานกลับพบในกลุ่มประชากรที่มีอายุน้อยลงจึงนับเป็นปัญหาที่สำคัญและกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นของประชากรทั่วโลก สำหรับปัญหาโรคเบาหวานในประเทศไทยนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน ส่วนหนึ่งเกิดจากการเพิ่มจำนวนประชากรผู้สูงอายุ และพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียค่ารักษาพยาบาลอย่างมหาศาลในแต่ละปี การรู้จักป้องกันไม่ให้อาการลุกลามรุนแรง และการสร้างเสริมสุขภาพ อันหมายถึงดูแลพฤติกรรมสุขภาพด้านต่างๆ ให้เหมาะสม เริ่มจากอาหารการกินการออกกำลังกาย การรู้จักผ่อนคลายจิตใจ คือปัจจัยสำคัญ เนื่องจากการกินอาหารมีผลโดยตรงต่อภาวะน้ำตาลในเลือดของผู้เป็นเบาหวาน

ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน (Diabetes Complications)

 1. โรคแทรกซ้อนเฉียบพลัน
 • ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ  หมายถึงภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า 50 มิลลิลิตรต่อเดซิลิตร มักพบบ่อยในผู้สูงอายุ และทำให้เกิดหมดสติ ไม่รู้สึกตัวได้ เกิดจาก
 1. รับประทานอาหารน้อยกว่าปกติ หรือ รับประทานอาหารผิดเวลา (สายเกินไป)
 2. ฉีดอินซุลิน(insulin) หรือรับประทานยาเม็ดลดระดับน้ำตาลมากเกินไป หรือพบในผู้ป่วยที่มีภาวะไตหรือตับเสื่อม ทำให้การทำลายหรือการขับยาออกจากร่างกายน้อยลง ฤทธิ์ของยามากขึ้น
 3. ออกกำลังกายหรือทำงานมากกว่าปกติ

อาการของภาวะน้ำตาลต่ำ หิว ใจสั่น มือสั่น เหงื่อออกมาก มึนงง หงุดหงิด ถ้าเป็นมากอาจมีอาการชักเกร็ง หมดสติได้  การรักษาโดยให้น้ำหวาน น้ำตาลทันที อาจจะดีขึ้นภายใน 5 – 10 นาที  แต่ถ้าอาการมากไม่รู้สึกตัวต้องรีบนำส่งโรงพยาบาล

 • ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงมากและไม่มีสารคีโตนคั่ง(Ketone) มักพบในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 หรือ ผู้สูงอายุที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ดี เมื่อมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง หรือการติดเชื้อ จะมีการหลั่งฮอร์โมนต่างๆ ซึ่งทำให้ความต้องการอินซุลินเพิ่มขึ้น ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากจนเกิดอาการ อาการของภาวะน้ำตาลในเลือดสูงมาก ไม่มีสารคีโตนคั่ง เป็นอาการของภาวะน้ำตาลสูงเช่น กระหายน้ำมาก ปัสสาวะมาก  อ่อนเพลีย น้ำหนักลด บางครั้งมีอาการชักกระตุก ซึมหมดสติ

การรักษา ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลให้การรักษาด้วยอินซุลิน จนกว่าระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในภาวะหรือเกณฑ์ปกติ อาจเปลี่ยนเป็นยาเม็ดลดระดับน้ำตาลได้

 • การติดเชื้อ  ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลไม่ดี มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายที่พบบ่อย ได้แก่ วัณโรค ปอด การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ การติดเชื้อรา เป็นต้น

   2.   โรคแทรกซ้อนเรื้อรัง

   2.1  โรคแทรกซ้อนจากหลอดเลือดใหญ่

มีการตีบตันของหลอดเลือดใหญ่ ที่สำคัญได้แก่ หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ สมอง ทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจตาย อัมพาต อัมพฤกษ์ หรือเกิดการตายของเนื้อเยื่อ ทำให้ต้องตัดขา นอกจากนี้ ยังพบความดันโลหิตสูงได้บ่อยในผู้สูงอายุ  โดยเฉพาะความดันโลหิตสูงชนิดซิสโตลิก (Systolic Hypertension) (ความดันช่วงบน หมายถึง แรงดันเลือดขณะที่หัวใจบีบตัว)

   2.2   โรคแทรกซ้อนจากหลอดเลือดเล็ก

 • โรคจอประสาทตาผิดปกติจากเบาหวาน (Diabetic Retinopathy : DR) มีความผิดปกติที่จอประสาทตาเกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเซลล์ที่จอรับภาพ เกิดอาการตามัว ถ้าเป็นมาก จะมีเลือดออกในจอประสาทตาเกิดตาบอดได้
 •  โรคไตจากเบาหวาน (Diabetic nephropathy : DN) เกิดจากการตีบของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไต ทำให้การทำงานของไตเสื่อมลง กรองของเสียไม่ได้ ทำให้มีของเสียคั่งในเลือด เกิดไตวาย ภาวะไตเสื่อมจากเบาหวานในระยะแรกไม่มีอาการ อาศัยการตรวจหาอัลบูมินในปัสสาวะ เป็นการช่วยวินิจฉัยตั้งแต่ระยะแรก
 • โรคแทรกซ้อนทางระบบประสาท (Diabetic neuropathy) ที่พบบ่อยคืออาการจากระบบประสาทส่วนปลายเสื่อมมีอาการชา ความรู้สึกน้อยลง หรือไม่รู้สึกเริ่มจากปลายนิ้วเท้า และลามขึ้นเรื่อย ๆ อาการชาที่เท้าทำให้ ไม่รู้สึกเจ็บ อาจเกิดแผลลุกลามจนถึงต้องตัดขาได้ นอกจากนี้อาจพบอาการของเส้นประสาทปวดแสบปวดร้อน  ซึ่งมักพบในเส้นประสาททั่วไปเลี้ยงเท้าและขา

เป้าหมายของการให้โภชนะบำบัดในผู้ป่วยเบาหวาน

 • ให้ผู้ป่วยสามารถเลือกกินอาหารได้อย่างถูกต้องกับพยาธิสภาพของตัวผู้ป่วยเอง มีการกระจายอาหาร/ สารอาหารให้ได้พลังงานเพียงพอ
 • ให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 • รักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียงกับระดับปกติมากที่สุด
 • รักษาน้ำหนักตัว/ เส้นรอบเอว ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
 • ควบคุมระดับไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ทั้งนี้เพื่อป้องกัน ลดโรคแทรกซ้อน เช่น โรคไต โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

เบาหวานกับการควบคุมอาหาร

การเอาใจใส่เรื่องอาหารการกินเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่กับเบาหวานได้อย่างปกติสุข เพราะอาหารที่เรารับประทานมีผลโดยตรง ต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด ดังนั้นผู้เป็นเบาหวานรวมทั้งสมาชิกในครอบครัวที่คอยดูแล ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกินอาหารให้พอเหมาะและสัดส่วนสมดุลกับความต้องการของร่างกาย เพื่อช่วยรักษาระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดให้ใกล้เคียงระดับปกติ ทำให้น้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติและยังช่วยป้องกันโรคแทรกซ้อน ดังนี้

 1.  การวางแผนรับประทานอาหาร มีหลักสำคัญคือ เลือกรับประทานอาหารให้ครบทุกหมวดหมู่และหลากหลาย มีแร่ธาตุและวิตามินเพียงพอเพื่อป้องกันอาการแทรกซ้อน และต่อต้านอนุมูลอิสระ กระจายสัดส่วนอาหารให้เหมาะสมในแต่ละมื้อ ถ้าบางมื้อได้อาหารไม่ครบทุกหมวดหมู่ หรือรับประทานมากเกินไป อาจเพิ่มหรือลดในมื้อถัดไปได้ เช่น ถ้าตอนเช้าไม่ได้รับประทานผัก ก็ไปเพิ่มในมื้อเที่ยงหรือเย็น เป็นต้น สำหรับคนที่นิยมอาหารว่างระหว่างมื้อ ให้ลดอาหารมื้อหลักลง นอกจากนี้ควรรับประทานอาหารให้ตรงเวลา โดยเฉพาะคนที่ฉีดอินซูลิน หรือรับประทานยาควบคุมเบาหวาน
 2. เลือกรับประทานอาหาร โดยให้มีการกระจายของพลังงานจากสารอาหารทั้ง 3 ชนิดที่เหมาะสม และต้องมีวิตามินและแร่ธาตุในปริมาณที่พอเพียง สมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกาแนะนำการกระจายพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 50 ของพลังงานที่ควรได้รับ โดยเน้นรับประทานคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน และลดหรืองด การใช้น้ำตาลทรายในการปรุงอาหาร ทำให้การควบคุมระดับน้ำตาลดีขึ้น ทั้งนี้เพราะคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน ช่วยกระตุ้นระดับน้ำย่อยในตับอ่อน ทั้งยังทำให้อินซูลินรับกับเซลล์ได้ดีขึ้นด้วย ทำให้การใช้กลูโคสเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลให้การเผาผลาญกลูโคสเป็นไปด้วยดี ส่วนพลังงานที่ได้จากโปรตีน ควรประมาณ 15-20% ของพลังงานทั้งหมด และพลังงานที่ได้รับจากไขมันควรประมาณ 30%ของพลังงานทั้งหมด โดยไขมันอิ่มตัวไม่เกิน 7% ของพลังงานที่มาจากไขมันทั้งหมด
 3. เลือกรับประทานอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาล (Glycemic index) ต่ำ และใยอาหารสูง จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นอย่างช้าๆ เป็นผลดีต่อตับอ่อน กล่าวคือไม่ต้องผลิตฮอร์โมนอินซูลินในปริมาณมาก และอินซูลินที่ผลิตสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงช่วยป้องกันตับอ่อนไม่ต้องทำงานหนัก เป็นผลดีสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน นอกจากนี้ยังช่วยควบคุมน้ำหนักได้ เนื่องจากให้ความรู้สึกอิ่มนานกว่าอาหารที่ได้ค่าดัชนีน้ำตาลสูง
 4. เพิ่มปริมาณ กากใยอาหาร ให้ได้ประมาณ 20-30 กรัม
 5. ลดปริมาณโซเดียม ในผู้ที่มีความดันโลหิตสูง โดยให้เกลือแกงไม่เกิน 1 ช้อนชา ต่อวัน (เท่ากับปริมาณโซเดียม 2.4 กรัม หรือ 6 กรัม ของ โซเดียมคลอไรด์)

ไกลโคเวลเครื่องหมายการค้า โปรเวล

เครื่องดื่มผงสูตรทดแทนมื้ออาหาร

สำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด (Diabetic Formula) 

ไกลโคเวล  เครื่องดื่ม กลิ่นข้าวโพด ชนิดผงชงละลายพร้อมดื่ม ที่มีคุณค่าทางโภชนาการและปริมาณสารอาหารอย่างเพียงพอและเหมาะสมในสัดส่วนที่สมดุลตามความความต้องการของร่างกาย ด้วยหลักทางการแพทย์และโภชนาการ สูตรเฉพาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน สำหรับรับประทานทดแทนมื้ออาหาร โดยมีส่วนประกอบ โปรตีน 20%คาร์โบไฮเดรต 57% ไขมัน15% แร่ธาตุและวิตามิน 29 ชนิด มีใยอาหารสูงถึง 7% ทั้งชนิดละลายน้ำและไม่ละลายน้ำ มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ จะมีการปลดปล่อยของน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดอย่างช้า ๆ และสม่ำเสมอ ทำให้ร่างกายสามารถควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติได้ รวมทั้งสารอาหารเสริมที่จำเป็น โดยเฉพาะสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่มักเกิดขึ้นกับผู้ที่เป็นเบาหวาน  ปัจจัยที่สำคัญในการควบคุมเบาหวาน คือ การบริโภคอาหารที่เหมาะสม ถูกหลักโภชนาการ จะช่วยรักษาระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดให้ใกล้เคียงระดับปกติ น้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ และป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ

เครื่องหมายการค้าโปรเวล ไม่มีน้ำตาล  จึงสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี และลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด จากการมีไตรกลีเซอร์ไรด์ และโคเลสเตอรอลสูง ไม่มีแลคโตส ช่วยป้องกันอาการท้องเสียจากการแพ้นมวัน และไม่มีกลูเต้นท์ เหมาะสำหรับผู้ที่แพ้โปรตีนจากแป้งสาลี

ไกลโคเวล  เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน
 • ผู้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง
 • ผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือด
 • ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน (โรคอ้วน ระดับไขมันในเลือดสูง และ มีประวัติครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน) 

ไกลโคเวล   คัดสรรแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ดังนี้

โปรตีน (Protein) คัดสรรแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพสูงและย่อยง่าย มีการเข้มข้นของโปรตีนไม่น้อยกว่า 90% สามารถดูดซึมได้เร็วตอบสนองความต้องการของร่างกายได้ทันที ได้แก่

 • เวย์โปรตีนสกัดเชิงเดี่ยว (Whey Protein Isolated) มีกรดอะมิโนที่จำเป็น 8 ชนิดซึ่งร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ได้ในอัตราที่สูง ย่อยง่าย ร่างกายสามารถดูดซึมได้เร็ว และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มี 33% ของแหล่งโปรตีนทั้งหมด
 • เคซีน (Casein) โปรตีนจากนม มีกรดอะมิโน เมไธโอนีน วาลีน โพรลีน ไทโรซีน และ กลูตามิกสูง มี 29%ของแหล่งโปรตีนทั้งหมด
 • ซอยโปรตีนไอโซเลต (Soy Protein Isolated) โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง มี เฟนิลอะลานีน  ฮีสทีดีน อาร์จีนีน แอสพาติก และไกลซีนสูง มี 38% ของแหล่งโปรตีนทั้งหมด

โปรตีนทั้ง 3 แหล่งรวมกันในสัดส่วนที่เหมาะสม ทำให้ได้กรดอะมิโนครบถ้วน 18ชนิด ในอัตราส่วนที่สูง โดยเฉพาะกรดอะมิโนชนิดจำเป็น***(คิดเป็น 39%ของกรดอะมิโนทั้งหมด) ที่ร่างกายต้องการ และไม่สามารถสังเคราะห์เองได้ จำเป็นต้องได้เพิ่มจากอาหารเท่านั้น

นอกจากนี้ยังเสริมกรดอะมิโนเดี่ยว เช่น แอล-คาร์นิทีน, แอล-อาร์จินีน และทอรีน เพื่อให้ได้กรดอะมิโนครบ 20 ชนิด

       ไกลโคเวล   1 แก้ว (200 มล.) 43 กรัม / 2 ช้อนตวง  มีโปรตีน 8.73 กรัม  คิดเป็น 18%ของพลังงานทั้งหมด

สารอาหาร

ต่อผง    100 กรัม

ปริมาณอาหารที่ผสมน้ำแล้ว   (2 ช้อนตวง/43กรัม ต่อน้ำ 180มล.) 200มล.

ปริมาณที่แนะนำ       มก./วัน

** % เปรียบเทียบปริมาณที่แนะนำ/วัน

****ไอโซลิวซีน , กรัม

1.01

0.43

500

86

****ลิวซีน  , กรัม

1.77

0.76

700

109

****ไลซีน , กรัม

1.43

0.61

600

102

****เมไธโอนีน , กรัม

0.43

0.18

650

28

****เฟนิลอะลานีน , กรัม

0.92

0.40

700

57

****ทรีโอนีน , กรัม

0.88

0.38

350

109

****ทริปโตเฟน , กรัม

0.25

0.11

***

***

****วาลีน , กรัม

1.10

0.47

500

94

ฮีสทีดีน , กรัม

0.59

0.25

***

***

อะลานีน

0.66

0.28

***

***

อาร์จีนีน , กรัม

0.98

0.42

1000

42

โพรลีน , กรัม

1.624

0.71

***

***

เซอรีน , กรัม

0.94

0.40

***

***

ไทโรซีน , กรัม

0.86

0.37

***

***

แอสพาติค , กรัม

1.53

0.66

***

***

กลูตามิก , กรัม

3.66

1.57

***

***

ไกลซีน , กรัม

0.43

0.18

***

***

ซิทีน , กรัม

0.21

0.09

650

14

** ร้อยละของสารอาหารไกลโคเวลเปรียบเทียบกับสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันตามข้อกำหนดของคณะกรรมการอาหารและยา

*** คณะกรรมการอาหารและยาไม่ได้กำหนด

**** กรดอะมิโนจำเป็น

คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) คือ กลุ่มแป้งและน้ำตาล ให้พลังงานเป็นหลัก ถ้าใช้ไม่หมดอาหารเหล่านี้จะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมในร่างกาย ทำให้อ้วนนั่นเอง ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถควบคุมน้ำตาลในกระแสเลือด ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย ไกลโคเวลจึงคัดสรรแหล่งคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน เหมาะสมกับผู้ที่เป็นเบาหวาน ดังนี้

 • มอลโตเด็กซ์ตริน (Maltodextrin) ซึ่งเป็น แป้งที่ผ่านขบวนการดัดแปลง ทำให้การย่อยสลาย  เป็นน้ำตาลช้า ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
 • ซูคราโลส (Sucralose) สารให้ความหวานที่ไม่ให้พลังงาน มีรสชาติคล้ายน้ำตาล แต่มีความหวานมากกว่าประมาณ 600เท่า ไม่มีรสขมติดลิ้น  มีความปลอดภัยสูง เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ใช้ได้กับทุกๆคน รวมทั้งสตรี มีครรภ์ แม่ที่ให้นมลูก ตลอดจนเด็กทั่วไป
 • ใยอาหารสูง (Fiber)  7% ทั้งชนิดละลายน้ำและไม่ละลายน้ำ ซึ่งเป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรต ที่ไม่ให้พลังงาน ประกอบด้วย
 • อินูลิน (Inulin) ไม่ถูกย่อยโดยเอนไซม์ในระบบทางเดินอาหาร มีผลดีต่อสุขภาพ คือ จะผ่านไปที่ลำไส้ใหญ่ในสภาพที่สมบูรณ์ จึงไม่มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยควบคุมระดับน้ำตาล ที่สำคัญเป็น พรีไบโอติก(Prebiotic) ถือว่าเป็นเส้นใยอาหารชนิดละลายน้ำ และเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ ช่วยเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหาร ลดคอเลสเตอรอล และป้องกันมะเร็งในทางเดินอาหาร นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่กระดูกตรงบริเวณที่ต้องการแคลเซียมโดยตรง ขณะที่แคลเซียมส่วนเกินซึ่งมากกว่า 70% จะถูกขับออกมาจากร่างกาย
 • เส้นใยถั่วเหลือง (Soy fiber) เป็นเส้นใยอาหารชนิดไม่ละลายน้ำ ช่วยทำให้อุจจาระนิ่ม ป้องกันท้องผูก

ไกลโคเวล มีน้ำตาล 0% ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นอย่างช้าๆ เป็นผลดีต่อตับอ่อน กล่าวคือ ไม่ต้องผลิตฮอร์โมนอินซูลินในปริมาณมาก และอินซูลินที่ผลิตสามารถทำงานได้ย่างมีประสิทธิภาพ เท่ากับช่วยป้องกันตับอ่อนไม่ต้องทำงานหนัก ทั้งยังทำให้อินซูลินจับกับเซลล์ได้ดีขึ้นด้วย ทำให้การใช้กลูโคสเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลให้การเผาผลาญกลูโคสเป็นไปด้วยดี จึงเป็นผลดีสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน  อีกทั้งทำให้รู้สึกอิ่มนาน ส่งผลต่อการลดน้ำหนักได้ดี

       ไกลโคเวล   1 แก้ว (200 มล.) 43 กรัม /2 ช้อนตวง  มีคาร์โบไฮเดรต 24.58 กรัม  คิดเป็น 52%ของพลังงานทั้งหมด

ไขมัน (Fat)ไขมันจำเป็นเพราะเป็นส่วนประกอบหลักของผนังเซลล์ ฮอร์โมน และสมอง แต่สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานไม่ต้องการมาก และควรรับประทานไขมันอิ่มตัวไม่เกิน 7%  ในไกลโคเวลมีกรดไขมันจำเป็นครบถ้วนทั้งโอเมก้า3 , โอเมก้า6 และโอเมก้า9 ในสัดส่วนที่สมดุลย์  ไขมันใช้เวลาย่อยประมาณ 3-4 ชั่วโมง และช่วยทำให้แป้งและน้ำตาลย่อยช้าลง จึงทำให้รักษาระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี

 ไกลโคเวลคัดสรรแหล่งไขมันที่ดี ดังนี้

 • มีเดียมเชนไตรกลีเซอไรด์ (MCT) เป็นไขมันอิ่มตัวสายปานกลาง โมเลกุลเล็กจึงดูดซึมได้ง่าย ร่างกายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เลย เกิดการเผาผลาญอย่างรวดเร็ว จึงไม่ต้องกังวลในเรื่องของการสะสมของไขมัน เพราะ MCT จะถูกย่อยเป็นพลังงานทั้งหมด
 • แพลนท์สเตอรอล (Plant Sterol) เป็นไขมันไม่อิ่มตัว สกัดจากพืช ช่วยลดโคเลสเตอรอลชนิด LDL (ไขมันไม่ดี) ได้ถึง 20% จึงลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือด
 • น้ำมันคาโนล่า (Canola oil) มีโอเมก้า 9 สูง เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัว ตำแหน่งเดียว (MUFA) มีผลในการลดโคเลสเตอรอล และ LDL (ไขมันชนิดไม่ดี) แต่ไม่ลด HDL (ไขมันชนิดดี) ไกลโคเวล มีโอเมก้า 9 คิดเป็น 10 % ของไขมันทั้งหมด
 • น้ำมันดอกทานตะวัน (Sunflower oil) มีโอเมก้า 3 และโอเมก้า 6 สูง เป็นไขมันไม่อิ่มตัวชนิดหลายตำแหน่ง(PUFA) ช่วยลดคอเลสเตอรอล และ LDL (ไขมันชนิดไม่ดี) ไกลโคเวล มีไขมันไม่อิ่มตัวหายตำแหน่ง คิดเป็น 8% ของไขมันทั้งหมด
 • โอเมก้า 3 (Omega 3)  เป็นกรดไขมันจำเป็น มี EPA ช่วยลดไตรกลีเซอไรด์ ก็จะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจโดยตรง ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้ดีขึ้น และลดการติดเชื้อในร่างกาย มี DHA สารที่สำคัญต่อการทำงาน และการพัฒนาการของสมองและจอตา อัตราส่วนของโอเมก้า6 ต่อโอเมก้า 3 ในสารอาหารไกลโคเวลเท่ากับ 5 ต่อ 1 จึงเป็นอัตราส่วนที่สมดุล (Balanced Proportion) ซึ่งมีประโยชน์ต่อการรักษาสุขภาพของร่างกาย

       ไกลโคเวล 1 แก้ว (200 มล.) 43 กรัม /2 ช้อนตวง  มีไขมัน 15.01 กรัม  คิดเป็น 30%ของพลังงานทั้งหมด

สารอาหารเสริมสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน (Dietary Supplement for Diabetics)

ไกลโคเวล  มีสารอาหารเสริม และสารต้านอนุมูลอิสระ ที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน โดยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม และยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระก่อนจะเข้าทำลายเซลล์ และยังช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่ถูกทำลายจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่น  ป้องกันเซลล์เสื่อมตัวเร็ว นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันอีกด้วย ดังนี้

 • โคลิน และอิโนซิทอล (Choline & Inositol) เป็นสารไลโปโทรปิค (Lipotropic) ป้องกันการสะสมของไขมัน และช่วยนำไขมันและโคเลสเตอรอลไปใช้  ช่วยสลายและป้องกันการก่อตัวของไขมัน
 • วิตามินซี  อี เอ และซิลิเนียม (Vitamin A C E & Selenium)  เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ต่างๆ ได้ดี  โดยเฉพาะ  เบต้าเซลล์ในตับอ่อน  และช่วยต้านการบาดเจ็บของเซลล์ประสาท
 • วิตามิน บี รวม (Vitamin B complex) ได้แก่ บี1, บี2, บี3, บี6, และบี12  ในผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน วิตามินบีจะช่วยให้การนำกระแสประสาทเป็นไปได้ดียิ่งขึ้น  และให้ประสิทธิภาพดีที่สุด เมื่อทำงานร่วมกัน หลาย ๆ ชนิด
 • โครเมียม (Chromium) พบว่าสามารถช่วยให้การควบคุมระดับน้ำตาลดีขึ้น เพิ่มความไวในการตอบสนองของอินซูลิน โดยทำงานเสริมร่วมกับวิตามินบี3

       ไกลโคเวล 1 แก้ว (200 มล.) 43 กรัม /2 ช้อนตวง  มีโครเมี่ยม 69.17 ไมโครกรัม

ไกลโคเวล สูตรอาหารครบถ้วน เป็นเครื่องดื่มพร้อมชงดื่มสำเร็จรูป สามารถรับประทานทดแทนมื้ออาหาร มีค่าการกระจายพลังงานจากสารอาหารหลักทั้ง 3 ชนิด ในอัตราส่วนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน พร้อมทั้งแร่ธาตุและวิตามิน 29 ชนิด เสริมด้วยใยอาหารสูง หากรับประทานที่พลังงาน 1,000 กิโลแคลอรี่ (ประมาณ 5 แก้ว) จะได้รับสารอาหารไม่น้อยกว่า 100% ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการอาหารและยา ที่สำคัญไกลโคเวลใช้แร่ธาตุนมจากธรรมชาติ (Milk Mineral Complex) ซึ่งมีแคลเซียมสูง และได้อัตราส่วนของแคลเซียม: ฟอสฟอรัส = 2 : 1 ซึ่งเท่ากับสัดส่วนของกระดูกมนุษย์ จึงสามารถดูดซึมได้ง่ายกว่า และดูดซึมได้ในปริมาณสูงกว่า 

ดังตารางต่อไปนี้

สารอาหาร

ต่อผง    100 กรัม

            ปริมาณอาหาร                 ที่ผสมน้ำแล้ว 200ml.

% เปรียบเทียบตามประกาศ

**ปริมาณที่แนะนำตาม Thai RDI

พลังงาน , กิโลแคลอรี่

445.01

200.00

***

***

โปรตีน , กรัม

20.31

8.73

18.00%

50

คาร์โบไฮเดรต , กรัม

57.17

25.69

9.00%

300

น้ำตาลทั้งหมด, กรัม

<0.5

<0.5

***

 

ไขมัน , กรัม

15.01

6.75

10.00%

65

กรดไขมันอิ่มตัว, มก.

1370

620

3.00%

20

กรดไขมันโอเลอิก, มก

3954.68

1777.31

***

***

กรดไขมันไลโนลีอิก,,มก

3421.49

1537.69

***

***

กรดไขมันไลโนลีนิก,,มก

587.07

263.84

***

***

E.P.A. , มก.

94.60

42.52

***

***

D.H.A. , มก.

62.07

27.90

***

***

ใยอาหาร , กรัม

6.78

3.05

12.19%

25

วิตามิน เอ , มคก.อาร์อี

437

196.40

24.55%

800

วิตามิน ดี , มคก.

14.38

6.46

129.25%

5

วิตามินอี , มก. แอลฟาร์ ทีอี

20.26

9.11

91.05%

10

วิตามิน ซี , มก.

120.80

54.29

90.48%

60

วิตามิน เค , มคก.

44.48

19.99

24.99%

80

วิตามิน บี1 , มก.

0.49

0.22

14.68%

1.5

วิตามิน บี2 , มก.

1.68

0.76

44.41%

1.7

วิตามิน บี6 , มก.

0.78

0.35

17.53%

2

วิตามิน บี12 , มคก.

4.03

1.81

90.56%

2

แพนโทธินิค แอซิด , มก.

11.37

5.11

85.17%

6

ไนอาซิน , มก.

24.65

11.08

55.39%

20

โฟลิก แอซิด , มคก.

70.00

31.46

15.73%

200

ไบโอติน , มคก.

149.00

66.96

44.64%

150

โคลิน , มก.

298.07

133.96

24.36%

550

อินโนซิทอล , มก.

130.00

58.42

38.95%

150

แอล-คาร์นีทีน , มก.

28.82

12.95

2.59%

500

ทอรีน , มก.

282.85

127.12

8.20%

1550

แคลเซียม , มก.

908.08

408.11

51.01%

800

โซเดียม , มก.

754.87

339.25

14.14%

2400

โปแตสเซียม , มก.

874.18

392.87

11.22%

3500

คลอไรด์ , มก.

793.30

356.52

10.49%

3400

เหล็ก , มก.

6.24

2.81

18.70%

15

สังกะสี , มก.

6.71

3.01

20.10%

15

ทองแดง , มก.

0.91

0.41

20.49%

2

ฟอสฟอรัส , มก.

901.57

405.18

50.65%

800

แมกนีเซียม , มก

241.70

108.62

31.04%

350

แมงกานีส , มก.

1.01

0.45

12.97%

3.5

ไอโอดีน , มคก.

116.00

52.13

34.76%

150

โครเมียม , มคก

160.85

72.29

55.61%

130

ซิลิเนียม , มคก.

17.30

7.77

11.11%

70

โมลิบดินัม , มคก.

230.71

103.69

64.80%

160

การกระจายตัวของพลังงานจาก คาร์โบไฮเดรต : โปรตีน : ไขมัน = 52 : 18 : 30

* ร้อยละของสารอาหารเปรียบเทียบกับสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก (WHO)

**องค์การอนามัยโลกไม่ได้กำหนด (WHO)

วิธีการรับประทานไกลโคเวล เครื่องดื่มทดแทนมื้ออาหาร สูตรอาหารครบถ้วน ค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ

แบบกระป๋อง  ขนาด 480 กรัม 

ปริมาณไกลโคเวล(1 ช้อนตวง / กรัม) Number of pouches or total grams

ปริมาณน้ำร้อนสำหรับชง*(ml)of water (70oC)

ปริมาณไกลโคเวลพร้อมดื่ม(ml)Total  volume (ml)

ปริมาณพลังงาน(kcal)       Total energy (kcal)

.1 : 21.50

190

200

100

 2 : 43***

180

200

200

.3 : 64.50

170

200

300

 •  ตารางการผสมเครื่องดื่มไกลโคเวลที่ความเข้มข้น 1 กิโลแคลอรี่ ต่อ1 มิลลิลิตร( 1 : 1)
 •  2 ช้อนตวง = 43 กรัม ผสมน้ำร้อน 180 มิลลิลิตร ให้พลังงาน 200 กิโลแคลอรี่

สามารถผสมเป็นเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นได้ตามต้องการ

สามารถปรับความเข้มข้นของพลังงาน

สามารถปริมาณน้ำร้อนได้ตามรสชาติที่ชอบ

การเตรียมและการเก็บรักษา

 1. ล้างมือให้สะอาดก่อนเตรียมอาหาร
 2. เตรียมภาชนะที่สะอาดสำหรับเติมไกลโคเวล(ควรเป็นภาชนะที่มีฝาปิด)
 3. เตรียมไกลโคเวล ปริมาณตามความเข้มข้นที่ต้องการ (ดูจากตารางการผสมอาหาร) ใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้
 4. สามารถผสมเป็นเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นได้ตามความชอบ

วิธีชงเครื่องดื่มร้อนเติมน้ำร้อน (ประมาณ 70 oC) ปริมาณ 180มล. ลงในไกลโคเวลที่เตรียมไว้ (2 ช้อนตวง หรือ43 กรัม***) คนหรือเขย่าจนละลายเข้ากันดี (ประมาณ 2-3 นาที) จะได้สารอาหารไกลโคเวล 200 มล.  ควรปิดฝาภาชนะตลอดเวลา เพื่อรักษาอุณหภูมิ รสชาติ และสารอาหาร

วิธีชงเครื่องดื่มเย็นและปั่น :                

เติมน้ำร้อน (ประมาณ 70 oC) ประมาณ ½ แก้ว (90 มล.)**  ลงในไกลโคเวล (2 ช้อนตวง 43 กรัม)*** คนหรือเขย่าให้เข้ากันดี (ประมาณ 2-3 นาที) เติมน้ำแข็ง หรือน้ำที่เย็นจัด และผลไม้สด เพื่อเพิ่มความสดชื่น และรสชาติตามความชอบ  ถ้าจะดื่มเป็น เครื่องดื่มปั่น ให้เทส่วนผสมไกลโคเวล ผลไม้สด และน้ำแข็งที่เตรียมไว้ ลงในเครื่องปั่น ปั่นพอให้น้ำแข็งก้อนกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็ง จะได้เครื่องดื่มปั่นรสชาติตามที่ชอบ

** สำหรับเครื่องดื่มเย็นและปั่น ควรลดปริมาณน้ำร้อน*ลง ½  จากตารางการผสมอาหารจะทำให้ได้รสชาติที่เข้มข้นขึ้น

5. อาหารที่ผสมแล้ว ควรรับประทานทันที และให้หมดภายใน 4 ชั่วโมง

6. หากไม่รับประทานทันที ควรเทใส่ภาชนะที่สะอาดแล้วปิดฝาเก็บไว้ในตู้เย็น (อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียล)  นำมาอุ่นก่อนรับประทาน และไม่ควรเก็บไว้เกิน 24 ชั่วโมง

ในกรณีที่ต้องการปรับเพิ่มปริมาณพลังงาน เช่น การรับประทานอาหารเพิ่มระหว่างมื้อ ก่อน  มื้ออาหาร หรือ ต้องการพลังงานมากกว่า 200 กิโลแคลอรี่ ต่อมื้ออาหาร สามารถกำหนดได้โดย  2 ช้อนตวง 43 กรัม ของปริมาณผงไกลโคเวล ผสมน้ำร้อน 180 มิลลิลิตร ให้พลังงาน 200 กิโลแคลอรี่ ดังนั้น สามารถเพิ่มปริมาณไกลโคเวลได้มากกว่า 1 ช้อนตวง และผสมน้ำร้อนตามอัตราส่วนในตารางการผสมอาหาร

เปรียบเทียบการรับประทานอาหารปกติกับเครื่องดื่มสำเร็จรูป    

อาหารปกติ 1 มื้อ (พลังงาน 300-700 kcal)

ไกลโคเวล  1แก้ว /1มื้อ ให้พลังงาน 200 กิโลแคลอรี

ประกอบด้วย :  โปรตีนคุณภาพดี  20% ใยอาหารสูง 7% ไขมันอิ่มตัวต่ำ น้ำตาล 0%  แคลเซียมจากธรรมชาติสูง

อาจได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนและไม่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายในสภาวะของโรคเบาหวาน ขึ้นอยู่กับ

 • ชนิดของอาหารที่รับประทาน
 • คุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้
 • ขบวนการปรุงอาหาร
 • สภาวะของร่างกาย
และความรู้ความเข้าใจในการเลือกรับประทานอาหาร 

 ให้สารอาหารครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่ สมดุลกับสภาวะของโรคเบาหวาน โดยเน้นโปรตีนคุณภาพ มีกรดอะมิโนครบถ้วน 20 ชนิดไขมันอิ่มตัวต่ำ น้ำตาล 0%

 • สะดวก เป็นอาหารสำเร็จรูป ชงละลายพร้อมดื่ม รสชาติอร่อย
 • ปลอดภัย มีสารอาหารครบถ้วน มีคุณค่าทางโภชนาการและค่าพลังงานชัดเจน ช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้ปกติ
 • มีสารอาหารเสริมที่สำคัญ จำเป็นต่อผู้ที่เป็นเบาหวาน และผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำตาล ได้แก่ + แพลนท์สเตอรอล + โอเมก้า 3  + วิตามินบี3  +โครเมียม  + แร่ธาตุนมจากธรรมชาติ ที่มีแคลเซียมสูงถึง   390.47 มล. ต่อ 1 แก้ว มีประสิทธิภาพสูง ช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อน  เสริมภูมิคุ้มกัน ทำให้ได้สุขภาพที่ดี ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

จะเห็นว่า “เบาหวาน” เป็นโรคที่ใกล้ตัวเรามาก และสามารถเกิดได้ในคนทุกเพศทุกวัย และเมื่อเป็นแล้วจะไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ การรู้จักป้องกันไม่ให้อาการลุกลาม รุนแรง  และการเสริมสร้างสุขภาพ โดยการปรับพฤติกรรมการกินคือปัจจัยสำคัญ เนื่องจากการกินอาหารมีผลโดยตรงต่อภาวะน้ำตาลในเลือด ผู้เป็นเบาหวานต้องคอยควบคุมตนเองหลายอย่าง ทั้งเรื่องอาหารการกิน การออกกำลังกาย การรับประทานยา ก่อให้เกิดภาวะเครียด คนในครอบครัวจึงเป็นกำลังใจที่สำคัญ

เป็นทางเลือกที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูง สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน รับประทานทดแทนมื้ออาหารปกติ หรือดื่มเสริมระหว่างมื้อมีสารอาหารครบถ้วน 5 หมู่ โดยเน้นโปรตีนคุณภาพ ไขมันและคาร์โบไฮเดรตต่ำพร้อมใยอาหารและแคลเซียมสูง น้ำตาล0% มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ สัดส่วนของสารอาหารแต่ละชนิดเหมาะสมตรงตามหลักการแพทย์และโภชนาการ มีตารางแสดงปริมาณสารอาหารและพลังงานอย่างชัดเจนสามารถควบคุมพลังงานในแต่ละมื้อได้ตามความต้องการและช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่มักเกิดขึ้นกับผู้ที่เป็นเบาหวาน 

ชงรับประทานง่าย รสชาติอร่อย และพกพาไปในสถานที่ต่างๆ ได้สะดวก ทำให้ผู้ที่เป็นเบาหวานไม่วิตกกังวล ควบคุมเบาหวานได้ด้วยตัวเอง และไม่รู้สึกว่าเป็นภาระของครอบครัว จึงดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข มีอารมณ์แจ่มใส ไม่เครียด ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ขนาดบรรจุ: 480กรัม/กระป๋อง (11 มื้อ)

ข้อควรระวัง: ไม่เหมาะแก่ผู้แพ้โปรตีนจากนม ปลา ถั่วเหลือง

ติดต่อศูนย์โภชนโปรเวล 085-0597478 หรือ ไลน์ : @prowell_nutritions

 

 ชีวิตสดใส เบาหวานคุมได้ ด้วยไกลโคเวล

 

 

 

 
 
Visitors: 278,559